Инклузивно образовање - Шта је то?


“Инклузија је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика кроз све веће учествовање у учењу, културама и заједницама и све мању искљученост у оквиру образовања и из њега. Он обухвата промене и измене садржаја, приступа, структура и стратегија, са заједничком визијом која обухвата сву децу одговарајуће старосне доби и са убеђењем да је редовни образовни систем одговоран за образовање све деце.”  - УНЕСКО, Саламанка 1994.

1234387 294120040727429 1943318581 n

Инклузивно образовање (ИО) се односи на школе, центре за учење и образовне системе који су отворени за СВУ децу. Сви кључни међународни и домаћи документи могу се кратко сумирати на следећи начин:

  •  Сва деца могу да уче и имају право на образовање и васпитање.
  • Деца најбоље уче у природној вршњачкој групи. Зато им треба омогућити образовање у редовним предшколским, основним и средњешколским установама.
  • Наставници и школе треба да прилагоде начин рада тако да излазе у сусрет потребама деце.
  • Некој деци, због сметњи у развоју, потребна је додатна помоћ у образовању.

Инклузија је нов начин размишљања. Уместо инвестирања у специјалне школе за децу са сметњама у развоју, многе земље се окрећу ка инклузивном образовању – преусмеравају напоре на подржавање СВЕ деце у редовним школама и проналажење нових начина за давање подршке школама и наставницима.

 

Користи од инклузије


За децу из осетљивих група:
• Осећање прихваћености, могућност успостављања пријатељства и самопоштовања
• Повећана могућност да уче кроз интеракцију са другима, у природној вршњачкој групи
• Оспособљеност за укључивање живот и рад и, у крајњем, задовољство животом
• Повећана способност да брину о себи и самосталност - уз могућност рада и зараде

За родитеље и породицу деце из осетљивих група:
• Сви родитељи желе да њихова деца буду прихваћена од стране вршњака и заједнице у којој живе – инклузија отвара могућност за остварење те родитељске визије.
• Родитељи се све више одлучују да шаљу своју децу у редовне школе (неки родитељи сматрају специјалне школе као облик дискриминације).

За сву осталу децу (и њихове родитеље):
• Боље учење академских знања, усвајање функционалних знања и боља постигнућа
• Сви ученици су на добитку када наставници прилагођавају наставне планове и програме и своје наставничке стилове тако да одговарају спектру разноликости које постоје међу децом у било ком одељењу

За наставнике и школу:
• Повећане компетенције наставника - Када наставници прихвате изазов да своје учионице и школе направе инклузивнијим онда они постају вештји и бољи стручњаци. То онда значи да сви ученици имају користи, а не само они из осетљивих група.
• Успостављање атмосфере сарадње и тимског рада међу ученицима, наставницима и свим запосленим у школи.
• Школе пружају ефикасно образовање већини деце и побољшавају ефикасност и на крају исплативост целог образовног система

За друштво у целини:
• Потпуна искоришћеност људских потенцијала (могућност запошљавања, продуктивност)
• Мања издвајања за социјална давања и здравствену заштиту
• Толерантније друштво (социјална кохезија, функционална демократија, политичка стабилност)