Јеремић Дејан - право

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 

 

ПИТАЊА

ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ

ШКОЛСКЕ 2012/2013 ГОДИНЕ

 

 

ПРАВО

 

 

 1. Елементи државе
 2. Појам права
 3. Облици владавине
 4. Облици политичког режима
 5. Облици државног уређења
 6. Облици државне власти
 7. Појам друштвене норме
 8. Врсте друштвених норми
 9. Врсте правних норми
 10. Извори права: Устав
 11. Извори права: Закон
 12. Извори права: Подзаконски прописи
 13. Субјекти права и њихови атрибути
 14. Оснивање предузећа
 15. Престанак рада предузећа
 16. Ствари као објекти права
 17. Људске радње као објекти права
 18. Лична добра као објекти права
 19. Производи људског ума као објекти права
 20. Појам облигације
 21. Субјекти облигационог односа
 22. Врсте облигација
 23. Уговор-појам уговорног односа
 24. Уговорне стране и и њихов положај
 25. Премет уговора
 26. Цена уговора
 27. Закључивање уговора
 28. Врсте уговора
 29. Дејство уговора
 30. Форма уговора
 31. Елементи уговора
 32. Рокови
 33. Доцња
 34. Престанак уговора
 35. Неважност уговора
 36. Купопродајни уговор-појам и предмет
 37. Обавезе уговорних страна
 38. Одговорност страна у случају неиспуњења уговора
 39. Уговор о трговинском посредовању
 40. Обавезе посредника и налагодавца
 41. Уговор о трговинском заступништву
 42. Врсте заступништва
 43. Права заступника-обавезе налогодавца
 44. Уговор о комисиону
 45. Врсте комисиона
 46. Обавезе уговорних страна у уговору о комисиону
 47. Уговор о ускладиштењу
 48. Врсте складишта
 49. Складишница
 50. Обавезе уговорних страна у уговору о ускладиштењу
 51. Уговор о шпедицији
 52. Обавезе уговорних страна у уговору о шпедицији
 53. Уговор о осигурању
 54. Врсте осигурања
 55. ХОВ
 56. Појам и елементи менице
 57. Врсте меница
 58. Чек
 59. Обвезнице
 60. Акције

 

 

   Предметни наставник               Директор школe

              Дејан Јеремић,проф.           Слободан Бојовић,проф